2014_HappinessAnnualIncomeMAP2

các thành phố và số tiền sinh hoạt để đạt ngưỡng hạnh phúc